GG1.png

הצהרות

  • ✡ חתול יקר ✡ כחתול תערג על אפיקי שער ✡ 'את-ה המשיח' ✡ מחפשים את המשיח! ✡ מכתב הזמנה! ✡ רז1 ✡

"שיר הדלת - השיר הכפול"

✡ Messiah ✡ משיח ✡ שיר הדלת ✡ The Door Song ✡ השיר הכפול ✡ The Double Song ✡ רז2 ✡ - הניגון - The Melody - Clue2 ✡
  • ✡ Messiah ✡ משיח ✡ שיר הדלת ✡ The Door Song ✡ השיר הכפול ✡ The Double Song ✡ רז2 ✡ - הטקסט - Th Text

אסונות טבע בעולם

שופר משיח